ตอบ


webboard_avatar

ข้อดีของประกันออมทรัพย์ ที่ควรรู้ติดตัวไว้!

2020-05-29 02:42 PM

main_topic_avatar

c.hendrie

กระทู้: 102ประกันออมทรัพย์ (Endowment Insurance) คือ ประกันรูปแบบหนึ่งที่เป็นลูกผสมระหว่างการคุ้มครองชีวิต และการออมเงิน โดยจะถูกออกแบบมาเน้นให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้ทำการออมเงิน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินทั้งในระยะสั้นและยาว และสามารถได้เงินกลับมาในระหว่างออม หรือได้เงินออมกลับมาเพื่อใช้ในอนาคตหลังครบกำหนด ซึ่งเงินที่ออมในที่นี้ ผู้ถือกรมธรรม์จะได้รับคืนตามระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ในสัญญา ในประมาณปีที่ 10 – 15 หรือหากออมแบบระยะสั้นคือประมาณ 3-6 ปี แต่ทั้งนี้ข้อกำหนดต่างๆ จะขึ้นอยู่กับรายละเอียดของบริษัทประกันภัยแต่ละแห่ง และหากผู้ถือกรมธรรม์เสียชีวิตระหว่างสัญญา (ระหว่างที่กำลังส่งกรมธรรม์ประกันชีวิต) ก็สามารถได้รับเงินในรูปของ "เงินเอาประกัน" ได้ 


ข้อดีของประกันออมทรัพย์

1.เห็นจำนวนเงินที่จะได้รับแบบชัดเจน

ประกันออมทรัพย์นี้เป็นกรมธรรม์ที่สามารถการันตีผลตอบแทนให้กับผู้ถือกรมธรรม์ได้อย่างชัดเจนว่าจะได้รับเงินคืนระหว่างปี หรือได้รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญาเป็นจำนวนเท่าใด ทำให้ผู้ถือกรมธรรม์อาจจะไม่ต้องกังวลกับปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ว่าจะทำให้ผลตอบแทนที่ควรได้รับ ถูกปรับลดจำนวนลง  แต่ประกันแบบออมทรัพย์ ทำให้มั่นใจว่าจะมีเงินก้อนไว้ใช้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นจากเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา หรือจากเงินคืนรายงวด, เงินปันผลระหว่างปี ซึ่งเงินคืนดังกล่าวก็จะมีอัตราผลตอบแทนที่มากกว่าค่าเบี้ยประกันที่ผู้ถือกรมธรรม์ชำระไป


2.ได้รับความคุ้มครองชีวิต พร้อมสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว

ประกันออมทรัพย์นอกจากจะช่วยให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้ทำการออมเงินสำหรับอนาคตแล้ว ยังมีประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตามจำนวนเงินเอาประกันที่ผู้ถือกรมธรรม์เป็นคนเลือก ซึ่งจะให้หลักประกันได้ว่าถึงแม้ผู้ถือกรมธรรม์จะเสียชีวิตไปแล้ว คนในครอบครัวก็ยังจะได้รับเงินอีกก้อนหนึ่ง เพื่อให้สามารถดำเนินและใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้


3.ผลตอบแทนที่ได้รับจะไม่เสียภาษี

ผลตอบแทนที่จะได้รับจากกรมธรรม์ประกันออมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเงินคืนระหว่างสัญญา หรือเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา จะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ทำให้ผู้ถือกรมธรรม์จะได้รับเงิน หรือผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ในสัญญาอย่างครบถ้วน ซึ่งหากเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ หรือแม้แต่การฝากเงินไว้ในบัญชีเงินฝากประจำ เมื่อครบกำหนดที่จะได้รับดอกเบี้ยก็จะถูกเรียกเก็บภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ


4.ใช้สำหรับการลดหย่อนภาษีได้

เบี้ยประกันออมทรัพย์ที่ผู้ถือกรมธรรม์ชำระไป สามารถนำไปใช้สิทธิในการหักลดหย่อนภาษีได้ โดยมีเงื่อนไขว่า การคุ้มครองของกรมธรรม์จะต้องมีระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป และจะสามารถหักลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท สามารถลดหย่อนได้ตามจำนวนปีที่มีการชำระเบี้ยทั้งนี้หากผู้ที่สนใจประกันออมทรัพย์ ต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เนื่องจากว่าแต่ละบริษัทมีข้อกำหนดและเงื่อนไขแตกต่างกัน จึงจำเป้นต้องเปรียบเทียบและพิจารณาประกันออมทรัพย์จากบริษัทต่างๆ ให้เหมาะกับกำลังและระยะเวลาการส่งเบี้ยประกัน ตามจุดประสงค์ของแต่ละคนด้วย